Redakcné správy
Inzertný portál pre obciansku a komercnú inzerciu. Bežná inzercia je bezplatná. Je možné objednat aj banerovú reklamu. Podmienky pre umiestnenie banerovej reklamy budú dohodnuté individuálne. Pre záujem o banerovú reklamu, pošlite dopyt na inzercia@plenkall.com
Prevádzkovatel:
PLENKALL a.s.
P.O.BOX 177
851 01 Bratislava,Slovakia
ICO: 36 706 639; DIC: 2022291799, IC DPH: SK2022291799
Tatra banka SR, c.ú. 2626833986/1100;
mBanka: 2202912269/6210
spolocnost zapísaná v OR, okresného súdu Bratislava I, Odd. Sa, vl. c. 4018/B

Portál:

www.inzercia.plenkall.com

Služby:

Online inzertné služby, ktoré Prevádzkovatel poskytuje na sprostredkovanie ponuky a dopytu tovarov a služieb medzi Používatelmi.

Používatel:

1.Súkromný inzerent – fyzická osoba predávajúca svoj súkromný majetok

2.Firma – fyzická alebo právnická osoba využívajúca inzertný predaj predmetov svojej obchodnej cinnosti

Základné podmienky
   1. Prevádzkovatel plní funkciu sprostredkovatela medzi stranou ponuky a stranou dopytu, nenesie však zodpovednost za obsah inzerátov ani za samotný obchod – kvalitu produktov, dodanie, úhradu a pod.
   2. Prevádzkovatel si vyhradzuje právo prepojenia portálu Inzercia.Plenkall.com aj s inými portálmi, ktorých je taktiež prevádzkovatelom alebo ku ktorým má práva.
   3. Využívanie služieb portálu Inzercia.Plenkall.com je možné len po súhlase Používatela s Podmienkami inzercie.
   4. Služby portálu www.inzercia.plenkall.com sú poskytované bezplatne. Výnimku tvoria spoplatnené doplnkové služby. Využívanie inzertných služieb www.inzercia.plenkall.com nie je podmienené využívaním doplnkových (spoplatnených) služieb. Doplnkové služby je možné využívat nad rámec základných inzertných služieb.
   5. Pokial užívatel v súvislosti s využívaním služieb Portálu odovzdá svoje názory alebo pripomienky (elektronicky, poštou ci iným spôsobom), poskytuje tým Prevádzkovatelovi nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho cinnosti a to aj vtedy, pokial sú dielom v zmysle zákona c. 618/2003 Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov, (dalej len Príspevky): používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, odovzdávat, verejne vystavovat, verejne vykonávat, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, prenášat alebo odovzdávat akékolvek komunikácie tohto typu a vytvárat z nich odvodené diela, sublicencovat tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkolvek predchádzajúcich práv udelených vo vztahu k týmto Príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká Prevádzkovatelovi povinnost tieto príspevky akokolvek používat a je oprávnený tieto príspevky kdekolvek na základe vlastného uváženie odstránit z webových stránok. Za poskytnutie oprávnenia Prevádzkovatela k príspevkom nenáleží Používatelovi odplata.

Ochrana osobných údajov

   1. Používatel poskytuje prevádzkovatelovi osobné údaje podla ust. zákona c. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, za úcelom poskytovania služieb na portáli www.inzercia.plenkall.com dobrovolne a súhlasí s tým, aby Prevádzkovatel tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov.
   2. Používatel poskytuje svoje osobné údaje dobrovolne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byt v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené tretím osobám.
   3. Prevádzkovatel je oprávnený odtajnit (pokial je to z technického hladiska možné) údaje Používatela Portálu, ak to bude nevyhnutné z hladiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov ci správnych konaní vedených s Prevádzkovatelom, alebo proti Prevádzkovatelovi; aby boli chránené ci bránené práva Prevádzkovatela alebo prevádzkovatelov Prepojených portálov; alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpecnost Používatelov produktov Prevádzkovatela, poskytovaných v rámci tohto Portálu, alebo tretích osôb.
   4. Údaje o Používateloch portálu www.inzercia.plenkall.com použije prevádzkovatel iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovatel uchováva len meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne císlo Používatela, názov spolocnosti, ICO a adresu, ktoré si inzerent zadal sám pri pridávaní inzerátu, resp. zverejnil v inzeráte alebo svojom používatelskom konte.
   5. Používaním služby Používatel súhlasí so spracovaním, zhromaždovaním a používaním týchto informácií.
   6. Prevádzkovatel nenesie zodpovednost za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.

Registrácia používatela

   1. Využívanie služieb portálu www.inzercia.plenkall.com nie je podmienené registráciou. Registrácia však poskytuje Používatelovi dalšie možnosti správy inzerátov.
   2. Registrovaní používatelia využívajú úcet na Azet.sk. AzetID potom slúži ako unikátny identifikátor, pod ktorým sa prihlasuje aj do systému www.inzercia.plenkall.com.
   3. Registrovaní používatelia môžu pod svojim AzetID pridávat a editovat inzeráty a využívat služby Sledovanie inzerátov a Vyhladávací agent.
   4. Neregistrovaní používatelia majú tiež možnost pridávat inzeráty. Svoje inzeráty spravujú na základe zadaných kontaktných údajov (e-mailová adresa alebo telefónne císlo) a hesla.
   5. Registrovaní používatelia môžu vystupovat ako súkromný inzerent alebo firma.

Prihlásenie používatela

   1. Používatel je zodpovedný za bezpecné uchovanie svojich údajov v tajnosti. Používatel je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používatelského konta.
   2. Používatel sa zaväzuje kontaktovat prevádzkovatela ihned po zistení neautorizovaného použitia svojho používatelského konta a svojich údajov.
   3. Prevádzkovatel nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto Podmienok inzercie.

Sprístupnenie konta

   1. Súkromní inzerenti môžu služby inzercie zacat využívat bezodkladne po vyplnení kontaktných údajov.
   2. Pri firmách sú vyplnené údaje poslané administrátorom na overenie ich korektnosti. Pokial sú všetky údaje správne (t.j. uvedené ICO sa nachádza v obchodnom alebo živnostenskom registri SR a aj ostatné uvedené informácie súhlasia s výpisom z registra), Prevádzkovatel bezodkladne - najneskôr však do 24 hodín - kontaktuje firmu za úcelom sprístupnenia služby. O tejto skutocnosti je firma informovaná e-mailom.

Editácia vlastných detailov

   1. Používatel sa zaväzuje udržiavat svoje údaje pravdivé, presné a aktuálne pocas celej doby využívania služieb portálu www.inzercia.plenkall.com.
   2. V prípade, že sa zmenili skutocnosti uvádzané v kontaktom formulári www.inzercia.plenkall.com, je možné ich kedykolvek upravit, a to v položke „Moje konto“ (v prípade súkromných inzerentov) alebo „Firemné konto“ (v prípade firiem a e-shopov) užívatelského menu. Údaje, ktoré sú však viazané k samotnému kontu Azet.sk (ako aj prístupové heslo) je možné menit iba v profile tohto konta.
   3. V sekcii Moje konto alebo Firemné konto sa ukladajú základné údaje o predajcovi. Je možné nastavit aktivovat (deaktivovat) využívanie e-mailovej notifikácie správ.

Správanie sa používatelov

   1. Používatel plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), a to vrátane textu a fotografii. Používatel je pri pridávaní ponuky povinný zabezpecit, aby jej obsah bol v súlade s legislatívnymi normami SR, najmä:
         1. môže inzerovat iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR a Používatel k nim má vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv),
         2. je povinný obsah vlastnej ponuky upravit tak, aby tým nezasahoval do práv iných Používatelov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické ci náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR,
         3. nesmie vo vlastnej ponuke ponúkat iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo súvisia s danou ponukou,
         4. nesmie niekolkokrát uverejnit tú istú ponuku, pokial by pôvodná ponuka bola stále platná,
         5. musí vždy inzerovat konkrétny produkt, nie svoju podnikatelskú cinnost ako celok, okrem prípadov platených reklamných produktov, najmä banerovej reklamy (vid. Reklama),
         6. v prípade, že si Firma žiada zabezpecit uverejnovanie vlastnej ponuky automatickým systémom Prevádzkovatela (automatickým importom), je povinná sprístupnit mu všetky technické informácie súvisiace so správou vlastnej internetovej stránky, ktoré sú potrebné pre zladenie súcinnosti s portálom www.inzercia.plenkall.com. V prípade, že Firma potrebné informácie neposkytne, Prevádzkovatel nie je povinný zabezpecit uverejnovanie jej ponuky vlastným automatickým systémom.
   2. Používatel sa zaväzuje, že jeho cinnost na portáli www.inzercia.plenkall.com a ním pridávané inzeráty budú v súlade s Podmienkami inzercie, t.j. že jeho konanie bude v súlade s Podmienkami inzercie.
   3. Užívatel nie je oprávnený využívat služby Portálu k akýmkolvek úcelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Užívatel nesmie služby Portálu využívat spôsobom, ktorý by mohol poškodit, znemožnit, pretažit alebo zhoršit funkciu serverov prevádzkovaných Správcom alebo jeho partnermi alebo rušit používanie týchto serverov alebo služieb Serveru inými osobami. Užívatel nesmie akýmkolvek spôsobom získavat ani sa pokúšat získavat akékolvek materiály ci informácie týkajúce sa služieb Portálu, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Správcom.

Pridávanie inzerátov

Pridávanie inzerátov sa uskutocnuje dvomi základnými spôsobmi, a to:

-Vkladanie inzerátov cez rozhranie „Pridat inzerát“ na www.inzercia.plenkall.com,

-Automatickým importom z vlastných internetových stránok firiem.

   1. Záložka „Pridat inzerát“ na hornej lište odkazuje na jednoduchý formulár pre pridanie inzerátu. Potrebné je vyplnit všetky povinné položky (oznacené grafickým symbolom *). K inzerátu sa taktiež dajú pridávat fotografie a v prípade firiem priradit adresa spolu s kontaktmi konkrétnej pobocky (v prípade, že firma disponuje viacerými pobockami). Inzerát je automaticky platný po dobu 3 mesiacov, pokial ho samotný Používatel nevymaže alebo nedeaktivuje.
   2. Automatický import:
         1. Pre firmy, ktoré používajú na administráciu svojej ponuky vlastnú internetovú stránku, existuje služba automatického importu. To znamená, že na základe zabezpecenia technickej kompatibility internetovej stránky predajcu (Používatela) a systému www.inzercia.plenkall.com môže byt jeho ponuka stahovaná bez toho, aby ju musel manuálne zadávat a spravovat. Predajca (Používatel) teda môže ponuku spravovat len na jednom mieste, no prezentovaný bude na miestach viacerých, co zvyšuje jeho konkurencieschopnost.
         2. Import je uskutocnovaný každých 24 hodín – kvôli aktuálnosti ponuky. V prípade záujmu o import je potrebné kontaktovat administrátora www.inzercia.plenkall.com (inzercia@plenkall.com), aby zabezpecil kompatibilitu oboch systémov.
   3. Pridávané inzeráty môžu prechádzat kontrolou administrátora, ktorý kontroluje dodržiavanie Podmienok inzercie. Prevádzkovatel inzertného portálu www.inzercia.plenkall.com si vyhradzuje právo odstránenia inzercie, ktorá bude v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabránit prístupu Používatelom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovat. Prevádzkovatel si vyhradzuje právo kedykolvek zmenit zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát a to bez oznámenia Používatelovi. Inzeráty, ktoré týmto Podmienkam inzercie odporujú môžu byt bez oznámenia Používatelovi zmenené alebo odstránené, bez ohladu na aktivované spoplatnené doplnkové služby. V prípade, ak budú inzeráty Používatela odstránené z dôvodu ich rozporu s Podmienkami inzercie, považuje sa konanie Používatela za porušenie jeho povinnosti konat v súlade s Podmienkami inzercie, pricom za takéto porušenie sa Používatel zaväzuje zaplatit zmluvnú pokutu vo výške už zaplateného, ale nevycerpaného poplatku za doplnkové služby vztahujúceho sa na konkrétny inzerát; zaplatený poplatok za doplnkové služby sa v takomto prípade nevracia, ale zapocítava sa na zmluvnú pokutu (takýmto zápoctom sa zmluvná pokuta považuje za uhradenú).
   4. Na portáli www.inzercia.plenkall.com je zakázané inzerovat:
          * - rýchle a bezprácne zárobky + inzeráty ktoré smerujú k obsahu pracanadoma.sk/xxx, chudnete.sk/xxx, klikacka.sk/registracia/?xxx,
          * - práca s vyžadovaným poplatkom vopred,
          * - chudnutie,
          * - multilevel systémy, provízne systémy, pyramídové hry,
          * - kopírovanie (diskiet, CD, DVD a iných médií), napodobeniny, plagiáty,
          * - propagácia a predaj liekov, prírodných prípravkov, podporných prostriedkov, cigariet, alkoholu a drôg,
          * - inzeráty v inom ako Slovenskom jazyku (aj nesprávna Slovencina – zahranicné pocítacové roboty),
          * - erotické inzeráty, livechat, spolocnícky, tanecnice, hostesky,
          * - doklady, technické preukazy,
          * - web stránky firiem a ich logá,
          * - služby zhodného obsahu ako je www.inzercia.plenkall.com,
          * - nadmerné množstvo tovaru (je možné inzerovat len 1 konkrétny produkt),
          * - chip tuning, powerboxy, diagnostické sady,
          * - pohonné hmoty,
          * - výkup.
   5. Dalej je zakázané:
          * - písat celé slová velkými písmenami s výnimkou skratiek,
          * - do názvu ani textu inzerátu vkladat špeciálne znaky (@*#$%^&!?),
          * - do názvu ani textu inzerátu vkladat akékolvek kontaktné údaje
          * - pri pridaní fotiek k inzerátu pridávat orámované a inak zvýraznené fotografie,
          * - používat superlatívy a neoveritelné tvrdenia (najlepšia kvalita, najnovšia technológia, najväcšia ponuka, ...),
          * - vkladat formulu „viac info v e-maile“ alebo podobne, priestor pre text inzerátu je dostatocne velký aby sa tam zmestil celý popis,
          * - používat opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety,
          * - používat propagacné formuly (presvedcte sa osobne, tešíme sa na vás,...),
          * - atd., a iné, a podobne, resp. ich ekvivalenty.

Administrácia inzerátov

   1. V systéme www.inzercia.plenkall.com môže Používatel svoje inzeráty menit, doplnat alebo vymazat kedykolvek pocas ich platnosti. Všetky úkony možno robit v sekcii „Moje inzeráty“, z vyhladávania, z kategórie alebo priamo z detailu inzerátu.

Doplnkové služby

   1. Doplnkovými službami sa rozumejú služby, ktorých využívanie nie je podmienkou používania služieb portálu www.inzercia.plenkall.com. Tieto služby sú dostupné všetkým Používatelom (súkromným inzerentom ako aj firmám) za predpokladu, že ich budú využívat v súlade s Podmienkami inzercie portálu www.inzercia.plenkall.com. V prípade porušenia Podmienok inzercie budú inzeráty vymazané administrátorom (bez náhrady zaplatenej ceny doplnkovej služby).
   2. Bezplatné doplnkové služby sa delia na služby, ktoré možno používat ako neprihlásený Používatel a na služby, ktoré si vyžadujú registráciu. Medzi bezplatné doplnkové služby patrí:

      Porovnanie inzerátov
      Porovnanie inzerátov umožnuje všetkým Používatelom (bez nutnosti prihlásenia) zaradovat inzeráty do porovnania. Výpis inzerátov v porovnaní je na samostatnej podstránke. Inzeráty je možné z porovnania jednotlivo odstranovat.

      Sledovanie inzerátov
      Služba je dostupná až po prihlásení na www.inzercia.plenkall.com, pretože ukladá ku kontu registrovaného Používatela oblúbené inzeráty. Sledované inzeráty si Používatel môže prezerat, vymazat ich zo sledovania a pridávat nové. Inzeráty zaradené v sledovaní sú kontrolované systémom na zmenu ceny a statusu, o com je Používatel informovaný e-mailom (v prípade, že má uvedenú vlastnost nastavenú vo svojich nastaveniach).

      Vyhladávací agent
      Služba je dostupná až po prihlásení na www.inzercia.plenkall.com. Vyhladávací agent umožnuje registrovanému Používatelovi zadefinovat kritéria hladania v inzerátoch. Systém v pravidelných intervaloch prehladáva databázu inzerátov a vypisuje ich v konte Používatela. V prípade, že má Používatel nastavené aj zasielanie mailov, tak systém zasiela Používatelovi na zadaný e-mail zoznam inzerátov splnajúcich zadané kritéria.

      Užívatel týmto vyslovuje súhlas so zasielaním e-mailov do schránky, ktorej adresu uviedol v súvislosti s využívaním služieb Portálu. Pôvodcom týchto e-mailov je Prevádzkovatel, e-mail môže mat informacný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany Prevádzkovatela. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže užívatel oznámit písomne Prevádzkovatelovi portálu prostredníctvom e-mailovej adresy inzercia@plenkall.com.
   3. Spoplatnené doplnkové služby možno využívat až po ich samostatnej aktivácii.
      Služby Portálu môžu odosielat Používatelom Portálu správy formou elektronickej pošty, SMS alebo MMS, prostredníctvom ktorých Používatel dostáva požadované informácie. Prevádzkovatel je oprávnený elektronickou poštou informovat Používatela o službách Portálu, funkciách, prevádzke, novinkách atd.

Cenník doplnkových služieb

   1. Ceny doplnkových služieb sa stanovujú dohodou

Zrušenie konta
   1. Používatel súhlasí, že Prevádzkovatel portálu môže jeho používatelské konto kedykolvek v súlade s Podmienkami inzercie zrušit bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovatel tak môže ucinit na základe:
         1. porušenia zákonov a právnych noriem SR a Európskej únie,
         2. porušenia Podmienok inzercie,
         3. dlhého obdobia necinnosti (ak sa Používatel neprihlási na server aspon raz v lehote 21 dní od prvého odhlásenia, alebo sa Používatel v priebehu 6 mesiacov od posledného odhlásenia ani raz neprihlásil na server.),
         4. na vlastnú žiadost Používatela.

Zodpovednost za škodu

   1. Používatel si je vedomý toho, že využíva služby portálu www.inzercia.plenkall.com výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovatel nezodpovedá za cinnost Používatelov služieb Portálu, ani za spôsob akým služby Portálu využívajú. Prevádzkovatel nenesie žiadnu zodpovednost za prípadné zneužitie služieb Portálu Používatelom, ci tretími osobami.
   2. Prevádzkovatel nenesie žiadnu zodpovednost za škody, ktoré by vznikli Používatelom alebo tretím osobám priamo, nepriamo ci náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu www.inzercia.plenkall.com.
   3. Prevádzkovatel nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používatelom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu www.inzercia.plenkall.com alebo v priamej ci nepriamej súvislosti s touto skutocnostou.
   4. Prevádzkovatel portálu www.inzercia.plenkall.com nenesie zodpovednost za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií.
   5. Prevádzkovatel nerucí za nepretržitú funkcnost www.inzercia.plenkall.com, jej bezchybnú cinnost a zabezpecenie. Zároven má právo odstavit inzertný portál www.inzercia.plenkall.com bez akéhokolvek upozornenia a uvedenia dôvodu.
   6. Prevádzkovatel nezodpovedá za akúkolvek škodu, ktorá by mohla byt užívatelovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na inzertnom portáli www.inzercia.plenkall.com, ako aj spôsobených jej nefunkcnostou, chybovostou, nezabezpecenostou, cinnostou užívatelov ci z iných dôvodov.

Reklamacný poriadok

   1. V prípade záujmu o reklamáciu je Používatel povinný písomne kontaktovat Prevádzkovatela na e-mailovej adrese inzercia@plenkall.com.
   2. Reklamácia musí obsahovat konkrétny popis reklamovanej skutocnosti.
   3. Prevádzkovatel portálu www.inzercia.plenkall.com je povinný každú reklamáciu preverit a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknút kroky smerujúce k jej náprave.
   4. Prevádzkovatel je tiež povinný oznámit Používatelovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný, bude Používatela bez zbytocného odkladu informovat o zisteniach a krokoch smerujúcich k jeho náprave a reklamáciu vybaví do 30 dní odo dna dorucenia reklamácie.

Záverecné ustanovenia

   1. Podmienky inzerovania na portáli www.inzercia.plenkall.com nadobúdajú platnost dnom uverejnenia. Používatel a Prevádzkovatel sa výslovne dohodli, že ich vzájomný vztah sa bude v zmysle ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka spravovat Obchodným zákonníkom. Na otázky neupravené Podmienkami inzercie sa vztahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
   2. Prevádzkovatel má právo menit, inovovat a inak modifikovat služby portálu www.inzercia.plenkall.com bez predchádzajúceho upozornenia Používatelov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používatelov, ktoré vyplývajú z Objednávky platených služieb.
   3. Prevádzkovatel je oprávnený kedykolvek menit ustanovenia týchto Podmienok. Zmena podmienok je platná a úcinná okamihom zverejnenia na stránkach Portálu. Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok inzercie. Je v záujme Používatela, aby priebežne sledoval znenie Podmienok.
      Používatel je povinný pravidelne sa zoznamovat so zmenami Podmienok. Ak bude Používatel pokracovat v používaní služieb Portálu po prevedení týchto zmien Prevádzkovatelom, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.
   4. Podmienky inzercie na www.inzercia.plenkall.com platia súcasne so Všeobecnými pravidlami pre servery prevádzkované spolocnostou PLENKALL a.s, ktoré sa Používatel rovnako zaväzuje dodržiavat.